چکاپ سالمندی

  • از آنجا که جمعیت سالمندان رو به افزایش است توجه به وضعیت سلامت آنها در جهت پیشگیری از بیماری ها، آموزش و مراقبت های سالمندی دارای اهمیت ویژه ای می باشد.
    در برنامه های پیشگیری
  •  وضعیت تغذیه
  • ورزش
  • مصرف دخانیات
  • وضعیت خواب و … 

مورد توجه قرار گرفته و با چکاپ های مرتب، عوامل خطرساز بیماری ها مشخص شده و اقدامات مناسب جهت رفع آنها انجام می گیرد.