ویزیت بیمار در منزل توسط پزشکان مرکز درمانی مدیوماه انجام می گیرد شامل:

متخصص عفونی

متخصص ارتوپدی

جراح عمومی و فلوشیپ سوختگی

پزشک عمومی

ویزیت بیمار در منزل توسط پزشکان مرکز درمانی مدیوماه انجام می گیرد شامل:

متخصص عفونی

متخصص ارتوپدی

جراح عمومی و فلوشیپ سوختگی

پزشک عمومی